12 pravil uporabe motornih sani v Sloveniji

Motociklizem, Šport, Zanimivosti

Pred kratkim je bila vsem gledalcem oddaje DNEVNIK na prvem programu TV Slovenija podana napačna informacija glede uporabe motornih sani v Sloveniji. Ta informacija je bila, da se z motornimi sanmi v Sloveniji ni dovoljeno voziti. PRAVILA UPORABE MOTORNIH SANI V SLOVENIJI I. UPORABA V CESTNEM PROMETU 1. Motorne sani ne spadajo med vozila, ampak […]

Pred kratkim je bila vsem gledalcem oddaje DNEVNIK na prvem programu TV Slovenija podana napačna informacija glede uporabe motornih sani v Sloveniji. Ta informacija je bila, da se z motornimi sanmi v Sloveniji ni dovoljeno voziti.

PRAVILA UPORABE MOTORNIH SANI V SLOVENIJI

ski&sea 2013

I. UPORABA V CESTNEM PROMETU
1. Motorne sani ne spadajo med vozila, ampak med “posebna prevozna sredstva”(1).
2. Uporaba motornih sani v cestnem prometu ni dovoljena. Z globo 500 eurov se kaznuje, kdor uporablja motorne sani v cestnem prometu(2).
3. Izjemoma je dovoljena uporaba motornih sani v cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje človeških življenj ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja. V takih primerih sme v skladu s prometnimi pravili, ki se uporabljajo za vožnjo motornih vozil, upravljati motorne sani oseba, ki sme voziti motorno vozilo(3).
4. Nadzor na cestah v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja izvajajo občinski redarji(4).

II. ZASNEŽENE GOZDNE IN NEKATEGORIZIRANE CESTE
5. Na zasneženih gozdnih cestah, po katerih se ne odvija promet, je vožnja z motornimi sanmi dovoljena, če z režimom uporabe gozdne ceste ni določeno drugače(5).
6. Na nekategoriziranih cestah, kjer se ne odvija promet, je vožnja z motornimi sanmi dovoljena na način in pod pogoji, kot jih določi lastnik ali od njega pooblaščen upravljalec(6).

III. UPORABA V NARAVNEM OKOLJU
7. V naravnem okolju je prepovedano voziti, ustavljati, parkirati motorne sani(7). Naravno okolje so vsa območja zunaj naselij in zunaj prometnih površin (kategoriziranih in nekategoriziranih)(8).
8. V naravnem okolju je dovoljeno ustavljanje ali parkiranje vozil na motorni pogon (a to niso sani!) v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča(9).
9. Uporaba motornih sani je dovoljena v naravnem okolju za gospodarjenje z gozdovi, kmetijska dela, službene vožnje(10).
10. Nadzor v naravnem okolju izvajajo inšpektorji, policija in pooblaščeni nadzorniki za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti. (5. Člen Uredbe).
11. Zagrožena je kazen 10.000 tolarjev (cca 42 evrov), za fizično osebo, ki vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon (to pa niso sani!) v naravnem okolju (7. člen Uredbe).

IV. TRIGLAVSKI NARODNI PARK
12. Na območju Triglavskega narodnega parka je prepovedana uporaba motornih sani in drugih vozil na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu, razen za oskrbo planinskih koč in smučišč ter za urejanje smučarskih tekaških prog s soglasjem upravljavca narodnega parka in za reševanje(11). S soglasjem upravljalca TNP je uporaba motornih sani dovoljena(12). Zagrožena globa za kršitev je 7.000 do 70.000 eurov za pravno osebo in 500 do 3.000 eurov za fizično osebo(13).

Pojmi in razlage:
(1) »posebna prevozna sredstva« so invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila; (30. točka 1. odst. 3 člena ZPrCP).
(2) Uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja motor, in ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne sani, miniaturna motorna vozila ipd.), v cestnem prometu ni dovoljena. (5. odst. 97 člena ZPrCP). Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo petega odstavka tega člena. (7. odst. 97. člena ZPrCP).
(3) (5. Odst. 97 člena ZPrCP).
(4) Občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter varstva cest in okolja na občinskih cestah izvajajo nadzor nad določbami tega zakona (15. člen ZPrCP).
(5) Po Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju je vožnja po nekategoriziranih in gozdnih cestah možna. Po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o gozdnih prometnicah je uporaba posebnih prevoznih sredstev na gozdnih cestah
dovoljena, če z režimom uporabe gozdne ceste ni določeno drugače.
(6) Po Zakonu o javnih cestah je na nekategoriziranih cestah, kjer se ne odvija promet, vožnja z motornimi sanmi dovoljena na način in pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci teh prometnih površin. Mnenje Ministrstva za okolje in prostor…
(7) Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z motornimi vozili, kolesi s pomožnim motorjem in drugimi prevoznimi sredstvi, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja in niso namenjena izključno vožnji po cesti (v nadaljnjem besedilu: vozila na motorni pogon), in s kolesi. (1. odst. 1. člena Uredbe, sprememba z leta 2001).
(8) Naravno okolje so vsa območja zunaj ureditvenih območij mest, vasi in drugih naselij, infrastrukturnih objektov republiškega ali lokalnega pomena in rudarskih operacij med izvajanjem rudarskih del, ki so določena v skladu s predpisi o urejanju prostora, in zunaj nekategoriziranih cest ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa. (1. člen Uredbe)
(9) 2. člen Uredbe.
(10) Sem spadajo vožnje za opravljanje geodetskih del, geoloških del, urejanje vodotokov, vzdrževanje infrastrukturnih objektov, pomoč pri reševanju, delo na smučarskih progah, službene vožnje pri lovski, ribiški, čuvajski, naravovarstveni,
zdravstveni, reševalni, veterinarski službi, inšpekcijskem nadzoru, delu državih organov. (3. člen Uredbe)
(11) Na območju narodnega parka je prepovedana uporaba motornih sani in drugih vozil na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu, porabljati motorne sani in druga vozila na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu, razen za oskrbo planinskih koč in smučišč ter za urejanje smučarskih tekaških prog s soglasjem upravljavca narodnega parka in za reševanje; (39. točka prvega odstavka 13. člen)
(12) Ravnanja, posegi in dejavnosti, ki se v narodnem parku lahko izvajajo samo na podlagi soglasja upravljavca narodnega parka, so … uporaba motornih sani in drugih vozil na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu v primerih, določenih s tem zakonom (31. člen ZTNP-1).
(13) 64. člena ZTNP-1.