Skupina PSA potrojila obdobni dobiček poslovanja

Poslovno

Obdobni dobiček poslovanja skupine se je povečal za trikrat in je v letu 2015 znašal 2.733 mio € v primerjavi s 797 mio € iz leta 2014. Večino rasti je dosegla avtomobilska divizija, ki je dosegla povečanje za 1.808 mio € zaradi pozitivnega prodajnega programa, ki je odraz uspeha pomlajenega izbora vozil, in zaradi zmanjšanja […]

Obdobni dobiček poslovanja skupine se je povečal za trikrat in je v letu 2015 znašal 2.733 mio € v primerjavi s 797 mio € iz leta 2014. Večino rasti je dosegla avtomobilska divizija, ki je dosegla povečanje za 1.808 mio € zaradi pozitivnega prodajnega programa, ki je odraz uspeha pomlajenega izbora vozil, in zaradi zmanjšanja stroškov v drugem polletju 2015.

Spodbudno poslovno okolje je prispevalo k dobri tretjini zabeleženega izboljšanja. Obdobni pro forma dobiček poslovanja avtomobilske divizije, ki vključuje 50 % rezultatov kitajskih mešanih družb, znaša 2.248 mio € v primerjavi z lanskimi 1.882 mio €.

Pro forma promet1 skupine je v letu 2015 znašal 56.328 mio € v primerjavi s 53.301 mio € v letu 2014. Po prerazvrstitvi dejavnosti Automotive Exteriors Faurecie je promet skupine znašal 54.676 mio €, kar pomeni +6 %.

Promet avtomobilske divizije je znašal 37.514 mio €, kar ravno tako pomeni 4 % rast v primerjavi z letom 2014. Ta rast je rezultat rasti neto cen, pozitivnega prodajnega programa in količine prodanih vozil, ob tem pa še pozitivnega vpliva menjalnih tečajev.

Dolgoročni prihodki in odhodki poslovanja, ki so v letu 2015 znašali –757 mio €, vključujejo stroške prestrukturiranja avtomobilske divizije.

Poslovni rezultat skupine je znašal –642 mio €, v primerjavi z –755 mio € v letu 2014.

Neto rezultat skupine je pozitiven in znaša 1.202 mio €, kar je izboljšanje za +1.757 mio € v primerjavi z letom 2014.

Vključno z dejavnostjo Automotive Exteriors Faurecie, ki je bila del načrta prenosa lastništva, predvidenega za 14. december 2015, in ponovno uvrščena med dejavnosti za prenos lastništva ali upravljanje v partnerstvu v skladu s standardom IFRS5.

Obdobni dobiček poslovanja banke Banque PSA Finance znaša 514 mio €2, kar je 177 mio € več kot leta 2014. Strateško partnerstvo, ki ga je skupina sklenila z družbo Santander Consumer Finance, odslej omogoča najkonkurenčnejše pogoje za refinanciranje na trgu.

Obdobni dobiček poslovanja družbe Faurecia znaša 830 mio €, kar je 235 mio € več kot leta 2014.

Prosti denarni tok industrijskih in trgovskih dejavnosti znaša 3.658 mio €, k rezultatu pa je pripomoglo izboljšanje bruto marže samo financiranja, sprememba potreb po obratnih sredstvih (+942 mio €) in dividende iz kitajskih mešanih družb z Dongfengom in banko Banque PSA Finance.

Brez odhodkov za prestrukturiranje in izrednih dogodkov je prosti denarni tok iz poslovanja znašal 3.803 mio €.

Konec decembra 2015 je bilo v zalogi 350.000 vozil (vključno z mrežo neodvisnih prodajalcev), kar je 11.000 vozil več kot decembra 2014.

Neto finančni položaj industrijskih in trgovskih dejavnosti je 31. decembra 2015 znašal 4.560 mio €, kar je 4.012 mio € več kot 31. decembra 2014.

Obeti na trgu

Skupina v letu 2016 pričakuje 2 % rast avtomobilskega trga v Evropi in 5 % na Kitajskem ter približno 10 % upad v Latinski Ameriki ter 15 % upad v Rusiji.

Poslovni cilji skupine so bili preseženi

S 3,8 mrd € prostih denarnih tokov v letu 2015 je skupina presegla svoj cilj, ki je bil ustvariti 2 mrd € prostih denarnih tokov v obdobju 2015-2017.

Skupina si je za cilj zadala tudi doseči operativno maržo3 2 % za avtomobilsko divizijo do leta 2018 s ciljem 5 % povečanja v naslednjem srednjeročnem obdobju 2019-2023. Tudi ta cilj je bil presežen že leta 2015 s 5 % operativno maržo za avtomobilsko divizijo.

Skupina PSA Peugeot Citroën bo predstavila svoj strateški načrt za rentabilno rast 5. aprila 2016.

Ker se letos končuje prestrukturiranje skupine, izplačilo dividende za poslovno leto 2015 ne bo predlagano. Od poslovnega leta 2016 dalje bo predstavljena politika dividend, ki bo skladna z ostalimi akterji v panogi.