Nov Zakon o voznikih, ki poudarja predvsem vzgojo varnih voznikov

Aktualno, Zanimivosti

Začenja veljati nov Zakon o voznikih, ki poudarja predvsem vzgojo varnih voznikov.

Nov Zakon o voznikih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in decembra potrdil Državni zbor, začne veljati v četrtek, 12. januarja. Zakon usklajuje zakonske določbe z evropsko zakonodajo. Tako med drugim določa globe za prekrške po uredbi o skupnih pravilih ter pravno podlago za sklenitev sporazumov o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj s tretjimi državami. Podaljšuje se tudi rok za zamenjavo vozniških dovoljenj na obrazcih izdanih pred julijem 2009. Nov rok za menjavo je 19. januar 2023. Ureja se tudi ena od temeljnih zahtev za izdajo vozniškega dovoljenja – običajno prebivališče, ki je kraj, kjer oseba živi najmanj 185 dni v tekočem letu.

Minister dr. Peter Gašperšič kot eno izmed glavnih prednosti novega zakona vidi predvsem zagotavljanje kakovostnega usposabljanja bodočih voznikov:

S tem lahko bistveno vplivamo tudi na prometno varnost. Največ prometnih nesreč s hudimi posledicami je ravno med mladimi vozniki. 

Agencija za varnost prometa (AVP) dobiva po novem zakonu več pristojnosti, tudi glede ugotavljanja kršitev, za kar so morali doslej klicati na pomoč druge državne organe. V primeru odkritih hujših kršitev lahko AVP izbriše šolo vožnje iz registra šol voženj, pri čemer ponovni vpis z istim zakonitim zastopnikom ali strokovnim vodjem šole vožnje ni mogoč najmanj tri leta.

Spreminjajo se pogoji za opravljanje dejavnosti izobraževanja kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja. Bistveno se spreminja ureditev delovnih razmerij učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje. Po veljavnih predpisih so kadri v šoli vožnje delo opravljali na podlagi pogodb o zaposlitvi in na podlagi podjemnih pogodb. Po novem bo to razmerje mogoče le še na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. S tem se bo veliko lažje izvajal nadzor. Šole vožnje morajo pogodbena razmerja z zaposlenimi urediti v pol leta. Ena izmed novih določb je tudi, da zakoniti zastopnik šole vožnje ne more biti oseba, ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost, pravni promet, premoženje ali ogrožanje varnosti prometa z zaporno kaznijo najmanj treh let. Odslej lahko v Sloveniji izvajajo programe šol voženj tudi tuje organizacije, ob ustreznem spoštovanju pristojne zakonodaje in pridobitvi dovoljenj. Za novince v kategorijah A2 in A oz. motorna kolesa pa je po novem obvezno dodatno usposabljanje za voznike začetnike, četudi so ta program pred tem že opravili za kategorijo B.

Ministrstvo za infrastrukturo bo na podlagi enotnih ekonomskih normativov, ki jih bo pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, določila najnižjo ceno učne ure za usposabljanje kandidatov za voznike. Ta določba bo prispevala k preglednejšemu poslovanju šol voženj.

Zakon daje tudi pravno podlago za elektronsko izmenjavo podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti in ministrstvom, ki vodi evidenco o vozniških dovoljenjih.