Končno: EU sredstva za avtocestni odsek Draženci – Gruškovje

Poslovno

Evropska komisija nas je obvestila, da je dne 7. 4. 2016 izdala Izvedbeni sklep Komisije o odobritvi finančnega prispevka za velik projekt gradnje avtocestnega odseka Draženci – Mednarodni mejni prehod Gruškovje v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. S tem je odobrila sofinanciranje projekta, katerega celotna vrednost znaša dobrih […]

Evropska komisija nas je obvestila, da je dne 7. 4. 2016 izdala Izvedbeni sklep Komisije o odobritvi finančnega prispevka za velik projekt gradnje avtocestnega odseka Draženci – Mednarodni mejni prehod Gruškovje v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

S tem je odobrila sofinanciranje projekta, katerega celotna vrednost znaša dobrih 203 milijonov evrov, v višini 63,5 milijonov evrov kohezijskih sredstev.

Projekt izgradnje avtoceste Draženci–MMP Gruškovje je izrednega pomena tako za razvoj Podravske regije kot celotne vzhodne kohezijske regije, saj bo prispeval h kakovostnejšemu življenja ljudi, zvišal prometno varnost ter prevzel daljinski in velik del mednarodnega prometa z obstoječe ceste G1-9 Draženci–Jurovci–Gruškovje. Avtocesta bo predstavljala pomembno povezavo med mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje. Na ta način bo vzpostavljena celotna avtocestna povezava med sosednjimi državami na tem območju in ena od ključnih povezav v smeri SZ–JV. Odprava ozkega grla je ključna za odpravo zastojev, ki predvsem v poletnih mesecih in pred večjimi prazniki ohromijo promet v širši regiji od Maribora do Ptuja in zmanjšujejo kvaliteto bivanja življenje lokalnega prebivalstva.

Projekt obsega: traso avtoceste v dolžini dobrih 13 km, rekonstrukcijo avtocestnega odseka Slivnica–Draženci v dolžini 0,4 km, ureditev vzporedne regionalne ceste v dolžini nekaj manj kot 14 km, ureditev deviacij kategoriziranih in nekategoriziranih cest, ureditev 3 avtocestnih priključkov (Lancova vas, Podlehnik in Zakl), zgraditev 7 nadvozov, 3 podvozov, 2 podhodov, 9 avtocestnih mostov, 15 mostov na deviacijah, 1 predora, 28 opornih zidov, 3 podpornih zidov ter 67 prepustov. V okviru projekta bo poleg navedenega urejena tudi obojestranska oskrbna postaja Podlehnik, rekonstruiran plato MMP Gruškovje, urejeno odvodnjavanje, vodnogospodarska ureditev, zaščita tangiranih vodov gospodarske javne infrastrukture, prometna oprema in signalizacija, urejena protihrupna zaščita v dolžini dobrih 8,4 km in druga gradbena dela.

Dela so se začela izvajati že v avgustu 2015 in bodo trajala vse do konca leta 2018, in sicer v dveh etapah. V juliju 2015 je upravičenec DARS, d. d., z družbo SGP Pomgrad, d. d., že podpisal izvajalsko pogodbo za prvo etapo dolžine 7,26 km, medtem ko je za drugo etapo dolžine 5,77 km postopek za izbiro izvajalca v zaključni fazi.